بازدید سردار وحیدی وزیر کشور از غرفه اینوباس در هجدهمین نمایشگاه ...

بازدید وزیر محترم کشور، دکتر وحیدی از غرفه اینوباس در هجدهمین نمایشگاه حمل و نقل، عمران و ...

ادامه