بازدید دانش آموزان از نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار با ...

این بازدید که با هدف آشنایی دانش آموزان از آخرین دست آوردهای پژوهشی، فناوری استان یزد انجام ...

ادامه