گزارش عملکرد 1401 و ارائه برنامه های 1402 اینوباس در کار گروه ماده 18

جلسه کارگروه ماده 18 که به میزبانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار گردید.

ابتدا از برنامه ریزی که در سال 1401 جهت آزمایش اولیه سامانه اینوباس در مدارس تعیین شده گزارشی به عمل آمد و در نهایت به پیش نمایش سامانه با ویژگی های مورد نیاز مدارس پرداخته شد.