دیدار اعضا شرکت دانش بنیان آسام پرداز ایساتیس با حضرت آیت الله ناصری امام جمعه محترم یزد

در این دیدار اعضا شرکت دانش بنیان آسام پرداز ایساتیس با حضرت آیت الله ناصری امام جمعه محترم یزد به بیان ویژگی ها و دستاورد های محصول دانش بنیان اینوباس جهت تسهیل فرآیند سرویس رسانی در مدارس و افزایش رفاه عمومی برای مردم شهر یزد پرداختند.

در پایان امام جمعه محترم شهر یزد ضمن تایید دستاوردهای دانش بنیان تاثیر این محصولات را در حل مسائل و مشکلات موثر دانسنتد.