بازدید دانش آموزان از نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار با استفاده از سامانه اینوباس و حمل و نقل عمومی

این بازدید که با هدف آشنایی دانش آموزان از آخرین دست آوردهای پژوهشی، فناوری استان یزد انجام شد، دانش آموزان برای بازدید از نمایشگاه از سامانه اینوباس و حمل و نقل عمومی بهره مند شدند تا با فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی، زیست بوم فناوری و نوآوری و حل مسائل با استفاده از دانش و علم بیشتر آشنا شوند.