افزایش ناوگان سامانه اینوباس در سرویس پردیس مهریز دانشگاه یزد

در پی افزایش تعداد دانشجویان متقاضی استفاده از حمل و نقل عمومی در بستر سامانه اینوباس با همکاری بخش خصوصی تعداد ناوگان اتوبوسی به سه دستگاه و شش شیفت کاری تغییر یافت.