اجرای موفق طرح آزمایشی سرویس هوشمند مدارس اینوباس در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

باتوجه به دستور مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان یزد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مبنی بر اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی سرویس مدارس این استان با استفاده از دانش بومی، این طرح همزمان با پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ پس از بررسی کارشناسان محترم اداره کل آموزش و پرورش و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد مورد تایید قرار گرفت و برنامه ریزی ها جهت اجرای گسترده و هوشمند سازی برای سایر مدارس استان در دستور کار قرار گرفت.